Zajęcia grupowe...

... zapewniają sprawdzone i bardzo efektywne przygotowanie do:

 • egzaminu ósmoklasisty z matematyki
 • egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z matematyki

W trakcie zajęć wykorzystujemy potencjał grupy aby wspólnie doskonalić znajomość zagadnień wymaganych na egzaminie. Zajęcia prowadzimy w grupach 3-4 osobowych, gdzie nauka jest owocna dla każdej z osób.

Nabór na kursy trwa cały rok, dana grupa startuje w momencie gdy jest co najmniej trzech uczniów, kończymy nabór gdy w danej grupie jest czterech uczniów. Dla uczniów dołączających do otwartej grupy przygotowujemy specjalne materiały umożliwiające nadrobienie zaległości.

Domyślnie zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają jedną godzinę zegarową - natomiast istnieje też możliwość dopasowania długości zajęć i częstotliwości do potrzeb uczestników. Plan zajęć jest również dostosowany do ilości czasu pozostałą do egzaminu.

Cena jednych zajęć 60 minut to 40zł.


Program zawiera zagadnienia teoretyczne i praktyczne z następujących działów:

 • Liczby rzeczywiste
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Równania i nierówności
 • Funkcje
 • Ciągi
 • Trygonometria
 • Planimetria
 • Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej
 • Stereometria
 • Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka
Program zawiera zagadnienia teoretyczne i praktyczne z następujących tematów:

 • Budowa atomu, podstawy chemii kwantowej i hybrydyzacja
 • Wiązania chemiczne
 • Przemiany jądrowe
 • Pojęcie mola, jako jednostki liczności materii
 • Stechiometria wzorów chemicznych
 • Obliczenia prowadzone w oparciu o równania reakcji
 • Wydajność reakcji
 • Obliczenia dotyczące niestechiometrycznego stosunku reagentów
 • Stężenie procentowe, molowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie oraz zatężanie roztworów
 • Rozpuszczalność
 • Energia wiązań chemicznych
 • Entalpia równań chemicznych
 • Reguła Le Chateliera-Browna
 • Równowaga chemiczna
 • Szybkość reakcji chemicznej
 • Dysocjacja - stała i stopień dysocjacji elektrolitu, odczyn roztworu
 • Roztwory wodne
 • Identyfikacja związków nieorganicznych – miareczkowanie, hydroliza i wskaźniki
 • Amfoteryczność
 • Iloczyn rozpuszczalności
 • Roztwory buforowe
 • Teorie kwasowo-zasadowe
 • Reakcje utleniania i redukcji
 • Reakcje metali z roztworami kwasów i soli
 • Węglowodory alifatyczne – alkany, alkeny, alkiny
 • Węglowodory aromatyczne
 • Alkohole i fenole
 • Aldehydy i ketony
 • Estry, tłuszcze i mydła
 • Czynność optyczna związku chemicznego
 • Aminy i amidy
 • Aminokwasy i białka
 • Cukry
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat naszych specjalistów w sekcji Nasz zespół, a cennik zajęć znajdą Państwo tutaj.